0
Koszyk
0
Koszyk

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez firmę MOIM STORE pod adresem moim.store

Sprzedającym jest Marcela Mała dostępna pod adresem ul. Gajowa 40/6A Wrocław 50-520, prowadząca działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, wpisany pod numerem NIP: 9730781316, Regon: 383566354, zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@moim.store.

I. Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług sklepu internetowego (w tym również Konsument).

3. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

5. Produkt – Towary i Usługi prezentowane w sklepie internetowym.

6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

7. Sklep Internetowy Moim Store (Sklep, sklep internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem moim.store, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

8. Strona – Usługodawca i Klient.

9. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem moim.store

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

II. Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2. Sklep internetowy moim.store prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

III. Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej moim.store są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok z wyłączeniem czasu kiedy strona internetowa z uwagi na przerwy konserwacyjne lub z innych przyczyn technicznych nie może być wyświetlana. 

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane rozliczeniowe (meldunkowe) i kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem . Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania nieopłaconych zamówień po upływie 48 godzin roboczych.
11. Po trzech nieopłaconych zamówieniach, każde następne będzie automatycznie anulowane i traktowane jako przez system jako spam.

IV. Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

3. Przesyłka dostarczana jest w ciągu 10 dni roboczych. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień realizowanych przy użyciu opcji płatności “przelew bankowy”.

4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem wysyłek w momencie składania zamówienia.

V. Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy imienny dowód zakupu (Fakturę VAT).

2. Płatność za zamówiony towar może dokonać za pośrednictwem tradycyjnego przelewu na konto bankowe sklepu lub za pomocą płatności on-line (paynow).

3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

VI. Odbiór towaru

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

VII. Odstąpienie od umowy

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie na adres firmy lub za pomocą poczty elektronicznej (skan oświadczenia na info@moim.store) w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru (podstawa prawna: art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, w oryginalnym opakowaniu, z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, a sam produkt będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił znamion używania – zabrudzeń, zarysowań, wgięć, przetarć i jakichkolwiek śladów uszkodzeń, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

4. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, zwracany produkt należy odesłać na koszt własny, bezpośrednio na adres siedziby firmy:

MOIM STORE Marcela Mała
ul. Gajowa 40/6A
50-520 Wrocław

Uprzednio zaleca się kontakt mailowy: info@moim.store

5. W ciągu 24 godzin od otrzymania towaru, Sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli spełnia on wymienione w pkt. 3 niniejszego rozdziału wymagania Usługodawca dokona zwrotu kosztów za produkt i wysyłkę na wskazane przez Klienta konto bankowe w ciągu 14 dni kalendarzowych.

VIII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

Data opublikowania regulaminu: 07.10.2021